Coroczny obowiązek przeprowadzania kontroli źródeł ogrzewania

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, za którą odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Taka okresowa kontrola przewodów kominowych, zgodnie z art. 62 ust. 6 ww. ustawy, może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych
i wentylacyjnych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt.

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów !

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Zgodnie z nim, w okresach użytkowania paleniska, należy czyścić zarówno przewody dymowe jak i spalinowe.

Czynności czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, a w domach jednorodzinnych mogą to robić sami właściciele.

Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną. Natomiast zdecydowanie bardziej surową karą może być pożar lub zatrucie. Poza tym należy pamiętać, iż osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie dokonywała przeglądów kominiarskich i właściwie czyściła przewody kominowe, może pozbawić się szansy na otrzymanie odszkodowania za poniesione straty.