Czyste powietrze

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi do składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania.

Dotację można uzyskać na wymianę źródła ogrzewania węglowego na:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej
 • ogrzewanie gazowe (gaz ziemny i gaz płynny)
 • automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym (biomasą)
 • ogrzewanie elektryczne
 • pompy ciepła

Instalowane kotły muszą być nowe, muszą spełniać wymagane normy oraz być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Polski.

Dofinansowanie może być udzielone w wysokości nie większej niż 50% kosztów kwalifikowalnych
i nie więcej niż w kwocie 5 500 zł.

Nabór wniosków trwa od 1 lutego 2023 r. (od godz. 7:30) do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania zarezerwowanej puli pieniędzy.

Aby ubiegać się o dotację, należy dostarczyć wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
 • za pośrednictwem ePUAP: /mzdwola/skrytka
 • listownie na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Wnioskodawca musi zakończyć inwestycję do 7 listopada 2023 r., a do 15 listopada 2023 r. musi złożyć wniosek rozliczeniowy o wypłatę dotacji.

Do pobrania:

Zapoznaj się z:

 

Dowiedz się więcej o programie „Czyste powietrze” na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (lodz.pl)


INFORMACJE DODATKOWE

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) bije na alarm. Rocznie z powodu stężenia pyłu i spalin w powietrzu umiera na świecie ponad trzy miliony ludzi. Problem najbardziej dotyka kraje rozwijające się, a źródłem złego powietrza najczęściej jest człowiek.

Oddychanie zagraża zdrowiu – to zdanie można w opinii WHO odnieść globalnie do 80 procent mieszkańców miast. Poddawani są oni zabójczym wpływom zapylenia powietrza oraz stężenia szkodliwych spalin samochodowych. Według WHO z powodu tych zanieczyszczeń rocznie umiera 3 mln ludzi na świecie.

WHO przedstawiła w Genewie wyniki globalnych badań przeprowadzonych w 3 tys. miast. Wynika z nich, że 80 procent mieszkańców dużych aglomeracji narażonych jest na skutki zanieczyszczenia powietrza i pada ofiarą różnych schorzeń: udarów mózgu, zawałów serca oraz raka płuc.

Według analiz WHO granice dopuszczalnego zapylenia powietrza przekraczane są najczęściej w krajach rozwijających się. Niemalże wszystkie ujęte w badaniach miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. w krajach rozwijających się nie spełniały norm czystości powietrza. W krajach uprzemysłowionych tylko 56 procent kontrolowanych ośrodków przekroczyło wskaźniki zapylenia.

Głównym winowajcą zanieczyszczenia powietrza jest człowiek. Elektrownie węglowe, nasilający się ruch samochodowy oraz ogrzewanie domów węglem i drewnem
w krajach rozwijających się to według WHO główne przyczyny zapylenia czy smogu.

WHO wezwała miasta do podjęcia środków zaradczych, zalecając stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz szukanie alternatywnych rozwiązań dla komunikacji miejskiej.

Źródło: opracowanie WHO

Smog wpływa negatywnie na każdy organizm żywy, lecz szczególnie narażone są dzieci, także te jeszcze nienarodzone.

Jest kilka powodów, które umieszczają dzieci w grupie zwiększonego ryzyka.
U maluchów bariery ochronne (śluz, nabłonek) nie są jeszcze w pełni ukształtowane, a krótkie i wąskie drogi oddechowe sprzyjają podrażnieniom. Zwykle ciężko zachęcić pociechę, by zamiast ustami, oddychała noskiem – wówczas wdychane powietrze zostaje choć trochę przefiltrowane. Nie bez znaczenia jest fakt, że dziecko bierze oddech kilkukrotnie częściej niż dorosły, co w znaczny sposób zwiększa ilość przyjmowanych trucizn. Ponadto duża część zanieczyszczeń zalega przy gruncie,
a więc na poziomie bliższym dzieciom. W efekcie przybywanie dziecka w atmosferze smogu przez jeden dzień równa się wypaleniu przez niego 4 papierosów!

Lekarze wyraźnie wskazują na smog jako główny czynnik zachorowań na choroby układu oddechowego u dzieci. Kłopoty z oddychaniem obciążają serce
i zaburzają poprawne funkcjonowanie układów nerwowego i odpornościowego.
W jeszcze trudniejszej sytuacji są te maluchy, które już chorują przewlekle na astmę czy alergię – smog dodatkowo pogarsza ich stan zdrowia.

Jak zatem chronić swoje pociechy i siebie?

Najlepszym wyjściem byłaby przeprowadzka w nieskażone tereny. Przede wszystkim, o ile to możliwe, należy powstrzymywać się od wychodzenia na zewnątrz w sytuacji wysokiego stężenia zanieczyszczeń – istnieją nawet mobilne aplikacje ostrzegające przed powietrzem złej jakości. Jeżeli okna domu wychodzą na ulicę, staraj się trzymać je zamknięte, szczególnie w godzinach szczytu.

 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Źródło: www.kominiarz.pl

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów
i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy kampanii

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Źródło: www.kpppsp.zdunskawola.pl

Pomocne linki: