Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczyna aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy odprowadzający ścieki do takich zbiorników proszeni są o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej oraz dostarczenie go do Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zduńska Wola do dnia 30 kwietnia 2022 r.:

  • w wersji elektronicznej na adres odpady@zdunskawola.pl,
  • poprzez platformę e-PUAP lub
  • pocztą na adres Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, lub
  • osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12.

 

Do pobrania:

 

Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz Straż Miejska Miasta Zduńska Wola będą przeprowadzali kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, podczas których sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podstawy prawne:

  1. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b, art. 6 ust. 1, art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
  2. Zgodnie z Rozdziałem 5 § 15 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola będącego załącznikiem do Uchwały nr XVIII/324/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r.(ze zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości lub opróżniania osadnika oczyszczalni przydomowej z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

 

Prosimy wszystkich  mieszkańców o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną na odwrocie „Zgłoszenia do ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki (BZŚ) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków( POŚ).