Informacja o planowanych kontrolach dotyczących segregacji odpadów

Szanowni mieszkańcy Miasta Zduńska Wola zwracamy się z apelem o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Osiągnięcie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Zduńska Wola narzuca ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska – z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie go nam wszystkim osiągnąć. Jeśli mieszkańcy nie wywiążą się z tego obowiązku, gmina będzie musiała zapłacić kary administracyjne nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszego Miasta rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca odbierający odpady tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. ma obowiązek zgłaszać do Urzędu Miasta każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Dokumentacja fotograficzna przekazywana przez firmę oraz prowadzone kontrole potwierdzają zupełny brak stosowania przez niektórych mieszkańców zasad segregacji.

W związku z powyższym informuję, że na terenie Miasta Zduńska Wola upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola będą przeprowadzać kontrolę dotyczącą wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków, jakie nakłada na nich regulamin utrzymania czystości i porządku a w szczególności obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości przy zachowaniu zasady, że odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 35 zł/osobę miesięcznie na 70 zł /osobę miesięcznie.

W celu prawidłowego segregowania odpadów każdy właściciel nieruchomości w Mieście Zduńska Wola wraz z harmonogramem wywozu odpadów na rok 2022 r. otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli udostępniło również specjalną aplikację Eko Harmonogram, która wysyła powiadomienia z terminem najbliższego odbioru odpadów, informuje o zmianach w harmonogramie wywozów oraz o zbliżającej dacie płatności. Oprogramowanie posiada aktualną bazę odpadów, dzięki czemu skutecznie podpowie jak prawidłowo segregować nieczystości i gdzie należy je wyrzucić. 

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową selekcję odpadów.

Należy pamiętać, że stosując się do zasad prawidłowej segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody. Przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ograniczamy liczbę odpadów w swoim otoczeniu.

Dyrektor
Biura Zarządzania Energią
i Ochrony Środowiska