Informacja o planowanych kontrolach dotyczących zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

SZANOWNI PAŃSTWO,

Przypominam Państwu, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) do obowiązku Miasta Zduńska Wola należy prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrolowanie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Jeżeli natomiast nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.
W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są, w razie kontroli, do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym informuję, że na terenie Miasta Zduńska Wola upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola przeprowadzają kontrolę dotyczącą wywiązywania się właścicieli nieruchomości
z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Przedmiotem kontroli jest sprawdzanie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zduńska Wola, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Uprzejmie Państwa proszę o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Ponadto przypominam, że właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających
z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinni to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Dyrektor
Biura Zarządzania Energią
i Ochrony Środowiska