Category: Nieczystości ciekłe

Informacja o możliwości ubiegania się osób fizycznych o otrzymanie dofinansowania do wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków do programów:  „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2024 rok”.

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wprowadzono liczne zmiany m.in. odnoszące się do przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością polegającą na odbieraniu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Wzór kwartalnego sprawozdania dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

 

Informacja o planowanych kontrolach dotyczących zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na terenie Miasta Zduńska Wola będzie przeprowadzana kontrola, której przedmiotem jest sprawdzanie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczyna aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy odprowadzający ścieki do takich zbiorników proszeni są o wypełnienie formularza oraz dostarczenie go do Urzędu do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Kontrola zbiorników bezodpływowych  i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych

  Wypełniając ustawowe obowiązki ciążące na gminie, informujemy iż od 2015 r. nastąpiły wzmożone działania kontrolne w zakresie kontroli gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola.