Kontrola zbiorników bezodpływowych  i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych

Wypełniając ustawowe obowiązki ciążące na gminie, informujemy iż od 2015 r. nastąpiły wzmożone działania kontrolne w zakresie kontroli gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, w szczególności tych, którzy dotychczas nie przywiązywali odpowiedniej wagi do właściwej realizacji ciążących na nich obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi – o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, poprzez:

1) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach na odpady;

2) pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. za pośrednictwem podmiotu wyłonionego w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów;

3) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (znajdujących się w należytym stanie technicznym),

4) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. za pośrednictwem uprawnionego do opróżniania zbiorników przedsiębiorcy, z którym zawarta została umowa na wykonywanie usługi.

Apel ten wiąże się z planowanymi w powyższym zakresie kontrolami, które będą odbywać się etapowo, obejmując w konsekwencji całe miasto. Jednocześnie informujemy, iż w ramach kontroli, właściciel nieruchomości jest zobowiązany okazać w tut. urzędzie umowę zawartą z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za ww. usługi w okresie ostatniego roku. Przypomnieć należy również, że właściciele nieruchomości, dla których zostały stworzone warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek niezwłocznie przyłączyć się do tej sieci.

Konsekwencje uchylania się od ww. obowiązków, określa m.in. art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl którego – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola, podlega karze grzywny.