Ważny komunikat dla wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. u. z 2024 r. poz. 399) właściciel/użytkownik nieruchomości ma obowiązek przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeśli istnieje), a w przypadku braku sieci kanalizacji – wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków.

W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają na swoich nieruchomościach zbiorniki bezodpływowe, a w ulicy istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, aby przyłączali swoje posesje do sieci kanalizacji sanitarnej.

Właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej do czasu wykonania przyłącza, zobowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wskazaną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola – uchwała nr XVIII/324/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 806, z 2021 r. poz. 5996 oraz  z 2023 r. poz. 5806).

Częstotliwość wskazana w uchwale określa:

  • Właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
  • Właściciele nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązani są do pozbywania się powstałego osadu w osadnikach w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób systematyczny, nie rzadziej niż raz na rok, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.”

Usługa wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być wykonywana przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej umowy. Systematyczność dokonywanych opróżnień zbiorników udokumentowane powinno być rachunkiem potwierdzającym wykonanie odbioru nieczystości. Wykaz firm asenizacyjnych posiadających zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie Miasta Zduńska Wola zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://odpady.zdunskawola.pl/wykaz-przedsiebiorcow-odbierajacych-nieczystosci-ciekle/

Urząd Miasta Zduńska Wola dokonuje aktualizacji bazy danych o zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków a także ich lokalizacji na terenie Miasta Zduńska Wola. W  związku z tym  prowadzone są kontrole w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków zawarcia umów z firmami asenizacyjnymi i posiadania rachunków  potwierdzających wykonanie opróżnienia zbiorników.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy z wybraną firmą asenizacyjną i nie przedstawili rachunków potwierdzających systematyczne opróżnianie zbiorników proszeni są o dopełnienie obowiązku i zgłoszenie się z umową oraz rachunkami za okres 12 ostatnich miesięcy do Urzędu Miasta Zduńska Wola, budynek nr 5, I piętro pokój nr 502 lub dostarczenie ich drogą elektroniczną na adres odpady@zdunskawola.pl

W przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola będzie nakładana kara grzywny (art. 10 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).