Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) wprowadzono liczne zmiany m.in. odnoszące się do przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością polegającą na odbieraniu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. Wspomniane zmiany wprowadzone zostały do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

Podstawową kwestią wynikającą z ww. nowelizacji jest rozszerzenie zakresu definicji nieczystości ciekłych. Od lipca 2022 r. termin ten oznacza „ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków”. Definicja rozszerzyła się zatem o nieczystości gromadzone przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r. zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia  lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również  w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych z tych instalacji do stacji zlewnych. Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do:

  • pisemnego  poinformowania Prezydenta Miasta Zduńska Wola o zamiarze prowadzenia działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji do stacji zlewnych;
  • dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru przez stację zlewną nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.