Category: Gospodarowanie odpadami

Osiągnięte poziomy recyklingu

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do…

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zduńska Wola zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

W załączeniu wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola.