Category: Gospodarowanie odpadami

Osiągnięte poziomy recyklingu

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Informacja o planowanych kontrolach dotyczących segregacji odpadów

Na terenie Miasta Zduńska Wola będzie przeprowadzana kontrola dotycząca wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków, jakie nakłada na nich regulamin utrzymania czystości i porządku, a w szczególności obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości przy zachowaniu zasady, że odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.