Wzór kwartalnego sprawozdania dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)  rozszerzyła m. in. treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zmiany weszły w życie z dniem 01.01.2023 r.

Począwszy od sprawozdania za I kwartał 2023 r. przedsiębiorca jest zobowiązany,  zawrzeć w nim informacje zgodnie z art. 9o ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wzór sprawozdania kwartalnego można pobrać poniżej w wersji edytowalnej lub pdf:

Zgodnie z art. 9o ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawozdanie jest przekazywane prezydentowi miasta do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy, tj.:

  • za I kwartał do 30 kwietnia
  • za II kwartał do 31 lipca
  • za III kwartał do 31 października
  • za IV kwartał do 31 stycznia

Zgodnie z art. 9xb ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

„Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, który:

  1. przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
  2. przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni”.