Akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Zduńska Wola: PDF Baza Aktów Własnych DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ.
 • Uchwała Nr XVIII/324/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2020.806)
POBIERZ LINK LINK
  • Uchwała Nr XLII/710/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2021.5995)
POBIERZ LINK LINK
  • Uchwała Nr LXX/1013/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2023.5806)
POBIERZ LINK LINK
 • Uchwała Nr XVIII/325/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2020.807).
POBIERZ LINK LINK
  • Uchwała Nr XLII/711/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2021.5996)
POBIERZ LINK LINK
  • Uchwała Nr XLVI/759/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2022.1311).
POBIERZ LINK LINK
  • Zarządzenie Nr 134/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Mieście Zduńska Wola
POBIERZ LINK
  • Uchwała Nr LXX/1014/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2023.5807).
POBIERZ LINK LINK
 • Uchwała Nr XLI/697/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2021.5553)
POBIERZ LINK LINK
 • Uchwała Nr XXII/399/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2020.3768)
POBIERZ LINK LINK
 • Uchwała Nr XXIV/193/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2016.2937)
POBIERZ LINK LINK
 • Uchwała Nr LXVIII/982/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2023.4314)
POBIERZ LINK LINK
 • Uchwała Nr LXVIII/983/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zduńska Wola (Dz.URZ.WOJ.ŁÓDZ.2023.4315)
POBIERZ LINK LINK
 • Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na lata 2015-2032 (Dz.URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2015.2914)
POBIERZ LINK LINK
  • Uchwała nr IX/76/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na lata 2015-2032 (Dz.URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2015.2915)
POBIERZ LINK LINK